יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
דף הבית תלמידים חולים צור קשר
 
 
ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ח 2018 .התקנות הסדירו הנחיות להגשת בקשה להצטיידות על ידי ההורים. על הרשות ליידע את ההורה על זכותו להגשת בקשה לנגישות עבור ילדו, לספק לו את טופס הבקשהההורה יגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים. חובת ההנגשה חלה על הרשות המקומית.

חוברת הסבר הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה המסמכים שעל ההורה לצרף לבקשה נספח 1 טופס בקשה להתאמות לפי תקנון שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נספח 3א טופס בקשה לאישור התאמות הנגשה פרטניות מסוג טכנולוגיה מסייעת נספח ב3 טופס אישור הציוד על ידי הממונה המקצועי על יישום החוק על קבלת הציוד נספח 4 אישור הורים על קבלת התאמות הנגשה טכנולוגיות נספח 5 טופס ערר להחלטת הרשות על התאמות נגישות טכנולוגיה מסייעת פרטנית נספח 6 טופס מיפוי הנגשת ריהוט מותאם ואביזרי עזר נספח 6א בקשה לריהוט מותאם ואביזרי עזר לתלמיד