יום ו', יט’ באייר תשע”ט
דף הבית תלמידים חולים צור קשר
 
 

ועדת חריגים לבחינת זכאותו של תלמיד לתקצוב דיפרנציאלי תש"פועדת חריגים ארצית - הערכות לשנה"ל תש"פ דיון על מתן זכאות לתמיכה מתקצוב דיפרנציאלי לתלמיד עם מוגבלות מורכבת שאינה נמצאת ברשימת האבחנות הקבילותמטרת הועדה: בחינת מתן זכאות חריגה לשירותי חינוך מיוחד (תקצוב דיפרנציאלי) לתלמיד עם מוגבלות שאינה נמצאת ברשימת האבחנות הקבילות. אופן הפעולה של הועדה:הועדה תבחן את תהליך מיצוי אפשרויות התמיכה בתלמיד ממשאבי המסגרת החינוכית (כלל משאבי תכנית השילוב) במהלך של לפחות חצי שנה לפני הגשת הבקשה.הועדה תבחן את תפקודו של התלמיד לצורך מתן מענה מורחב הכולל תמיכות מסוג: שעות הוראה/טיפול, ותמיכה מסוג סייעת.הועדה תדון בכל מקרה לגופו, תוך קיום דיון מקצועי עם המפקח על המוגבלות באגף, מדריכות ארציות המתמחות בתחום, נציג פיקוח מהמחוז או נציג המתי"א בתחום במידה ויתבקשו. הדיון יעסוק בתפקודו ובצרכיו של התלמיד בהתחשב בתוכנית הכוללת שנבנתה עבורו ובמסמכים שהוצגו לוועדה. מסמכים נדרשים אותם יש לצרף להפניית הבקשה לוועדה:טופס בקשה לוועדת חריגים חתום ע"י המפקח/ת ומנהל/ת המת"יא הערכה פסיכולוגית/פסיכיאטרית ו/או הערכת רופא עדכנית מהשנה האחרונה ע"פ תחום המחלהטופס מיצוי אפשרויות במסגרת כלי להערכת רמות תפקוד (במידה ומבקשים תמיכה מסוג סייעת)תח"י + הערכה מעצבת ומטרות להמשך התמיכהסיכום תצפית וחוות דעת של מומחית תחום במתי"א חתומה ע"י מנהלת המתי"אדו"ח חינוכי של המחנכת סכום ישיבת וועדת שילוב אחרונה, טרם הפניית הבקשה, בהשתתפות ההורים *ללא צרוף כל המסמכים לא יתקיים דיון.ריכוז החומר ושליחתו לאגף חנ"מ יעשה דרך המתי"א עד ל- 5 במאי. את החומרים ניתן לשלוח:1. בדואר-לכבוד צינה יואלי רחוב דבורה הנביאה 3 האגף לחינוך מיוחד2. במייל צינה יואלי - tsinayo@education.gov.ilהמועדים לקיום הועדה:הועדות יתקיימו במהלך החודשים אפריל- מאי 2019. תלמידים חדשים (חדשים במסגרת או שעברו ממסגרות חנ"מ) יתקיימו ועדות במהלך חודש אוקטובר 2018.הקלדה בשילובית: תלמידים שימצאו זכאים לתמיכה מתקצוב דיפרנציאלי בוועדת חריגים יוקלדו בשילובית כתלמיד/ה עם מוגבלות מורכבת, רק לאחר קבלת התשובה מוועדת החריגים. ההקלדה בשילובית תתבצע ע"י המתי"א תחת קוד "מוגבלות מוחרגת" קוד 90. נייר עמדה בנושא אפרקסיה ילדית של הדיבור בעניין ועדת חריגים