יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
דף הבית תלמידים חולים צור קשר
 
 

ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ח 2018 .התקנות הסדירו הנחיות להגשת בקשה להצטיידות על ידי ההורים. על הרשות ליידע את ההורה על זכותו להגשת בקשה לנגישות עבור ילדו, לספק לו את טופס הבקשהההורה יגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים. חובת ההנגשה חלה על הרשות המקומית. חוברת הסבר הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה שלבים בתהליך הגשת הבקשה:שלב 1עיריית מעלה אדומים - ההורים ימלאו ויגישו את הבקשות למסגרות הלימודבכל שאר הרשויות - ההורים ימלאו ויגישו את הבקשות למחלקת החינוך של המועצהנספח 1 טופס בקשה להתאמות לפי תקנון שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות המסמכים שעל ההורה לצרף לבקשה - לפי הלקות הל התלמיד שלב 2דיון במסגרת הלימוד על הצרכים של התלמיד. הדיון כולל את צוות התלמיד, ההורים ורכזת מערך הנגשה במתי"אהמסמכים שעל ההורים להגיש לבקשה:נספח 3א טופס בקשה לאישור התאמות הנגשה פרטניות מסוג טכנולוגיה מסייעת את הטופס החתום ע"י מנהל המסגרת יש להעביר למתי"א לרחלי ענבר או ליפה אנדה שלב 3לאחר קבלת הציוד על ההורים לחתום על חוזה שימוש של התלמיד בציודנספח 4 אישור הורים על קבלת התאמות הנגשה טכנולוגיות טפסים לרכזי הנגשה במתי"א נספח ב3 טופס אישור הציוד על ידי הממונה המקצועי על יישום החוק על קבלת הציוד נספח 5 טופס ערר להחלטת הרשות על התאמות נגישות טכנולוגיה מסייעת פרטנית נספח 6 טופס מיפוי הנגשת ריהוט מותאם ואביזרי עזרנספח 6א בקשה לריהוט מותאם ואביזרי עזר לתלמיד